Zadzwoń: + 48 660 437 175

Kancelaria Adwokacka Prawo Karne Warszawa >> Co grozi za kradzież?
#

Co grozi za kradzież?

Co grozi za kradzież?

Zapewne nie raz każdy zastanawiał się się co grozi za kradzież w Polsce. Czy można iść do więzienia, czy może karą jest wyłącznie pouczenie lub grzywny.

Kradzież jest jednym z najbardziej powszechnych czynów zabronionych wymierzonych we własność lub posiadanie rzeczy.

Przestępstwo kradzieży stypizowane jest w rozdziale XXXV Kodeksu karnego nazwanym „Przestępstwa przeciwko mieniu”.

Co grozi za kradzież w Polsce?

W art. 278 KK uregulowano dwa typy bezprawnego zaboru cudzej rzeczy ruchomej.

Typ podstawowy (zob. art. 278 § 1 KK) za który grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności oraz typ uprzywilejowany, czyli tzw. wypadek mniejszej wagi (zob. art. 278 § 2 KK) za który grozi grzywny, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 1 roku.

Natomiast w art. 294 § 1 KK ustawodawca unormował typ kwalifikowany kradzieży, który znajdzie zastosowanie kiedy występku dokonano w stosunku do mienia znacznej wartości. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200.000,00 złotych. (zob. art. 115 § 5 KK )

Ponadto surowszą odpowiedzialność za kradzież poniesie sprawca kradzieży z włamaniem, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego, czy rozboju. Te czyny zabronione zostaną jednak omówione w kolejnych wpisach.

Odpowiedzialności karnej nie poniesie sprawca kradzieży, która stanowi wykroczenie.

Kradzież wykroczenie zagrożona jest niższą sankcją. (zob. art. 119 § 1 KW )

Sprawca wykroczenia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W dodatku wykroczenie nie jest wpisywane do Krajowego Rejestru Karnego, czyli osoba popełniająca wykroczenie traktowana jest jak niekarana.

Zatem kiedy popełniamy kradzież z art. 278 § 1 KK? Kiedy możemy mówić o kradzieży, a kiedy o wykroczeniu? W końcu co wpływa na wymiar kary i ostatecznie co grozi za kradzież?

Kradzież wykroczenie, a kradzież przestępstwo

Czyn przepołowiony

W żargonie prawniczym przyjęło się mówić o kradzieży, jako o czynie przepołowionym, bitypie, czy typie ściętym.

Przepołowienie czynu zabronionego polega na tym, że w regulacjach prawnych możemy znaleźć dwie podobnie sformułowane do siebie normy prawne, gdzie jedna z nich będzie opisywać zachowanie stanowiące przestępstwo, a druga wykroczenie. Te drugie wystąpi po spełnieniu pewnego dodatkowego kryterium.

W tym przypadku kryterium stanowi wartość skradzionego mienia.

Czyn zabroniony kradzieży przestęptwa został zredagowany w dyspozycji art. 278 § 1 KK. Natomiast wykroczenie kradzieży zostało uregulowane w art. 119 § 1 KW.

Ujmując to prosto nie każda kradzież będzie przestępstwem… a jeśli tak, to od ilu złotych jest kradzież przestępstwo?

Do jakiej kwoty jest wykroczenie, do jakiej kwoty przestępstwo?

Do jakiej kwoty kradzież jest wykroczeniem w latach 2016 – 2018 zależało każdorazowo od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kradzież stanowiła wykroczenie, jeśli jej wartość nie przekraczała 1/4 minimalnego wynagrodzenia.

Rozporządzeniem Rady Ministrów każdego roku ustalana jest wysokosć minimalnego wynagrodzenia. Kwota wynagrodzenia minimalnego obowiązuje od 1 stycznia danego roku.

Od 15 listopada 2018 r. kwota kradzieży przestęstwa oraz kradzieży wykroczenia jest stała i wynosi 500 zł.

Podstawa przestępstwa kradzieży i wykroczenia od 2016 do 2018 r.

Wartość

Najniższa krajowa 2016 r.

1850,00 zł.

Najniższa krajowa 2017 r.

2000,00 zł.

Najniższa krajowa 2018 r.

2100,00 zł.

Do jakiej kwoty jest wykroczenie?

Wartość kradzieży

Kradzież kwota

Kradzież wykroczenie kwota 2016

462,50 zł.

Kradzież wykroczenie kwota 2017

500,00 zł.

Kradzież wykroczenie kwota 2018

525,00 zł.

Kradzież wykroczenie kwota 2019

500,00 zł.

Kradzież wykroczenie kwota 2020

500,00 zł.

Jak widzimy z uwagi na tendencje wzrostową minimalnego wynagrodzenia za pracę, próg kwotowy kradzieży jako przestępstwa lub wykroczenia ulegał zmianom.

Nie zapominajmy, że obecnie kwota oddzielająca kradzież przystępstwo z art. 278 KK od kradzieży wykroczenia z art. 119 KW jest stała i wynosi 500 zł.

Jeśli czyn zabroniony lub wykroczenie zostały popełnione za obowiązywania przepisów korzystniejszych dla sprawcy – tu rok 2018 i kwota 525,00 zł – stosuje się przepisy względniejsze!

Co to jest kradzież?

Definicja kradzieży, co to jest zabór, cudza rzecz ruchoma oraz działanie w celu przywłaszczenia.

Zgodnie z art. 278 § 1 KK kradzież to zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej.

Zabór oznacza przywłaszczenie sobie cudzej własności. Zabór cudzej rzeczy ruchomej to wyjęcie tej rzeczy spod władztwa innej osoby, która jest jej właścicielem.

Rzeczą ruchomą jest to, co nie jest nieruchomością według innych ustaw. Pojęcie rzeczy ruchomej w prawie karnym, jest szersze niż pojęcie ruchomości przyjęte przez inne dziedziny prawa.

Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy, środek pieniężny zapisany na rachunku oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach, albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce. (zob. art. 115 § 9 KK )

Na gruncie kodeksu karnego rzeczą ruchomą nie są program komputerowy, energia lub karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego. Pomimo to powyżej wymienione mogą stanowić przedmiot kradzieży (por. Art. 278 § 2 i § 5 KK), o czym poniżej.

Rzecz ruchoma musi przedstawiać wartość materialną. Rzecz przedstawiająca wartość niemajątkową może być przedmiotem wykroczenia z art. 126 KW .

Cudze jest to co należy do kogoś innego. W konsekwencji cudzą rzeczą ruchomą jest rzecz ruchoma należąca do kogoś innego. Rzecz niczyja nie może być przedmiotem kradzieży, ponieważ nie stanowi czyjejś własności. Rzecz cudza musi mieć właściciela.

Pozostaje jeszcze jedno – działanie w celu przywłaszczenia.

Działanie w celu przywłaszczenia polega na działaniu z zamiarem pozbawienia osoby na stałe władztwa nad rzeczą ruchomą, która stanowi jej własność bądź jest w jej posiadaniu. Nie jest przywłaszczeniem działanie w celu krótkotrwałego użycia danej rzeczy.

Działania w celu przywłaszczenia nie stanowi samowolne używanie rzeczy ruchomej. (por. art. 127 KW )

Podobnie nie jest kradzieżą dokonanie zaboru w celu krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu mechanicznego. (por. art. 289 KK )

Kara za kradzież

Kara za kradzież w sklepie, pracy, szkole, hotelu, na lotnisku […]

Co grozi za kradzież:

 • w pracy
 • w sklepie
 • w markecie
 • na budowie
 • w szkole
 • w hotelu
 • na lotnisku

Zwróciłem uwagę, że wiele osób szukających porady prawnej dotyczącej kary za kradzież uzależnia powstanie odpowiedzialności od miejsca popełnienia kradzieży, bądź rodzaju przedmiotu kradzieży.

Takie podejście jest błędne.

Niezależnie czy mamy do czynienia z kradzieżą sklepową, kradzieżą w miejscu pracy, w szkole, w hotelu lub na lotnisku, sprawca kradzieży może ponieść konsekwencje prawne. Nie ma również znaczenia, czy do zaboru towaru doszło w Biedronce, Lidlu, Żabce lub innym markecie. Konsekwencje kradzieży w sklepie są jednakowe.

Miejsce i okoliczności popełnienia kradzieży mogą mieć jedynie znaczenie przy ustaleniu wysokości sądowego wymiaru karu. (zob. art. 53 KK )

Jeżeli miejsce popełnienia kradzieży nie ma znaczenia przy kwalifikowaniu czynu z art. 278 § 1 KK, to może wpływ ma rodzaj przywłaszczonego mienia?

Kara za kradzież roweru, samochodu, laptopa, telefonu, paliwa […]

Rodzaj skradzionej rzeczy ruchomej nie ma wpływu na powstanie odpowiedzialności za kradzież – co do zasady.

Co grozi za kradzież:

 • roweru
 • samochodu
 • laptopa
 • telefonu
 • paliwa
 • opon
 • radiowozu
 • uli

Bez różnicy, czy dokonano kradzieży roweru veturilo, górskiego lub kolarskiego. Czy skradziono samochód marki mazda, honda lub volkswagen. Czy to kradzież telefonu iphone, samsung lub sony. Identycznie nie jest istotne, czy telefon był zarejestrowany w sieci orange, t – mobile lub plus.

Podsumowując nieistotne z punktu widzenia odpowiedzialności karnej są miejsca popełnienia kradzieży, czy rodzaje rzeczy skradzionych. Podkreślam, że od tego drugiego istnieją wyjątki.

Odpowiedzialność karną za kradzież możemy przypisać sprawcy, jeżeli mamy do czynienia z kradzieżą jako czynem zabronionym stypizowanym w art. 278 § 1 KK.

Jeżeli zachowanie sprawcy wypełnia znamiona z art. 278 § 1 KK, a jednocześnie wartość cudzej rzeczy ruchomej przywłaszczonej przez zabór jest większa niż 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę – mamy przestępstwo kradzieży.

A teraz wyjątki…

Kradzież programu komputerowego, energii lub karty bankomatowej.

Wcześniej wspomniałem, że co do zasady dla przypisania odpowiedzialności karnej nie ma znaczenia rodzaj skradzionego mienia, a wystarczy, żeby ktoś zabrał w celu przywłaszczania cudzą rzecz ruchomą, której wartość majątkowa jest wyższa niż ćwierć średniej krajowej. No właśnie, co do zasady…

Wyjątkiem jest program komputerowy, energia lub karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego. Kradzież wymienionych „cudzych rzeczy” stanowi przestępstwo niezależnie od ich wartości.

Podobnie jest z bronią, amunicją, materiałami lub przyrządami wybuchowymi. (zob. art. 130 KW )

Kradzież przestępstwo z art. 278 KK, jak się bronić i złagodzić konsekwencje?

Wiesz już, co grozi za kradzież. Karą za kradzież z art. 278 § 1 KK jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W wypadku mniejszej wagi sąd może wymierzyć kary nieizolacyjne oraz karę do 1 roku pozbawienia wolności.

Najsurowsza odpowiedzialność poniesie sprawca, który dopuści się kradzieży przeciwko mieniu o znacznej wartości.

Jednak, czy skazanie za kradzież na pobyt w zakładzie karny jest najsurowszą sankcją przewidzianą ustawą karną, czy jednak możliwe są inne, łagodniejsze rozwiązania?

Kradzież art. 278 § 1 KK – możliwe rozwiązania

Kradzież art. 278 § 3 KK – możliwe rozwiązania

Łagodniejsza kara za kradzież – szczególna regulacja

Szczególnych rodzajem rozwiązania sprawy w przypadku określonych przestępstw przeciwko mieniu jest nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wymierzenia zgodnie z art. 295 § 1 KK.

Warunkiem jest:

 • naprawienie szkody w całości
 • zwrócenie pojazdu w stanie nieuszkodzonym
 • zwrócenie rzeczy mającej szczególne znaczenie dla kultury w stanie nieuszkodzonym

Jeżeli sprawca naprawił dobrowolnie naprawił szkodę w znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. (art. 295 § 2 KK)

Przeczytaj uważnie

Powyższe treści nie stanowią świadczenia pomocy prawnej i nie są poradami prawnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Każdy przypadek wymaga odrębnej i szczegółowej analizy. W celu uzyskania porady prawnej dotyczącej konkretnego stanu faktycznego zachęcam do kontaktu telefonicznego.

Adwokat Prawo Karne Warszawa | 22 czerwca 2018 | Kategoria | Komentarze

 • Ostatnie wpisy