Zadzwoń: + 48 660 437 175

#

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny 2020 od 1,5 roku: jak napisać wniosek o dozór? Warunki, recydywa, zasięg, koszty

Dozór elektroniczny 2020 od 1,5 roku!

Od kiedy? Dnia 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która pozwala na zastosowanie dozoru elektronicznego w stosunku do skazanego na karę jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Dozór elektroniczny umożliwia wykonanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. System dozoru elektronicznego (SDE) jest to ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego.

Dozór elektroniczny jest uregulowany w rozdziale VIIa ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 Nr 90, poz. 557 z późn. zm) nazywanej w dalszej części artykułu „KKW”.

Dozór elektroniczny warunki

Warunki otrzymania dozoru elektronicznego możemy podzielić na:

 • warunki techniczne
 • warunki dotyczące osoby skazanego
 • zgodę wspólnie zamieszkujących osób pełnoletnich

Poniżej dowiesz się o zasadniczych warunkach zastosowania dozoru elektronicznego.

Warunki techniczne

Zgodnie z art. 43f KKW środkami technicznymi służącymi do wykonywania dozoru elektronicznego są:

 • centrala monitorowania,
 • system teleinformatyczny, za pomocą którego podmiot prowadzący centralę monitorowania, podmiot dozorujący, sądy, sądowi kuratorzy zawodowi i inne uprawnione podmioty przetwarzają informacje związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar w systemie dozoru elektronicznego (system komunikacyjno-monitorujący),
 • nadajniki,
 • rejestratory stacjonarne i przenośne.

Warunki techniczne dozoru elektronicznego bardzo często są pomijane. Dzieje się tak ponieważ większość skazanych myśląc o bransoletce kieruje się wyłącznie wysokością wymierzonej kary.

Jednak to spełnienie warunków technicznych jest kluczowe dla udzielenia pozwolenia na dozór elektroniczny.

Jeżeli istnieją problemy w tym zakresie wniosek o dozór zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Przykładowe problemy techniczne to:

 • niedostępne nadajniki i rejestratory
 • brak zasięgu z publiczną siecią telekomunikacyjną.

Zatem po pierwsze muszą być dostępne nadajniki i rejestratory, po drugie muszą być zainstalowane w miejscu, z którego bez problemu połączą się z publiczną siecią telekomunikacyjną, po trzecie oba urządzenia powinny spełniać pozostałe wymogi określone w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Na terenie Warszawy i okolic problemy związane z zasięgiem zwykle nie występują.

Warunki dotyczące osoby skazanego

Wyróżniamy cztery takie warunki dotyczące osoby ubiegającej się o dozór elektroniczny:

 • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy,
 • przestępstwo nie zostało popełnione w warunkach multirecydywy,
 • udzielenie dozoru elektronicznego jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary,
 • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu.

Wymienione przesłanki powinny zachodzić łącznie.

Kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca jednego roku i 6 miesięcy.

Dotyczy wyłącznie kary zasadniczej, czyli wymierzonej wprost w wyroku karnym. Warunek nie zachodzi w sytuacji, kiedy skazany wykonał część kary przekraczającej rok pozbawienia wolności, a następnie chce ubiegać się o wykonanie pozostałej części kary w systemie dozoru elektronicznego.

Dozór elektroniczny stosuję się także do zastępczej kary pozbawienia wolności wymierzonej za niewykonaną karę ograniczenia wolności (zwykle prace społeczne) lub za grzywny. W warunkach SDE można wykonać również karę mieszaną, a także łączną karę mieszaną.

Kara nie została wymierzona w warunkach multirecydywy.

Dozoru elektronicznego nie stosuje się przy recydywie wielokrotnej.

Udzielenie dozoru elektronicznego jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary.

Powyższa przesłanka zostanie spełniona jeśli cele wychowawcze i zapobiegawcze kary mogą zostać osiągnięte pomimo odbywania kary poza zakładem karnym.

Skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Kluczowe znaczenie mają wyniki wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora w miejscu deklarowanego stałego zamieszkania, a w przypadku osadzenia także opinia dyrektora zakładu karnego.

Stałe miejsce zamieszkania.

Skazany powinien wskazać stałe miejsce zamieszkania w czasie wykonywania dozoru elektronicznego. To w tym miejscu zostanie zainstalowane stacjonarne urządzenie monitorujące.

Dozór elektroniczny oświadczenie i zgoda osób pełnoletnich

Oświadczenie i zgoda osób pełnoletnich są wymagane, lecz niekonieczne. Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pomimo braku takiej zgody. Następuje to jeśli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu.

W przypadku osoby przebywającej w zakładzie karnym zgodę uzyskuje sąd.

Zgodę może odebrać także kurator przeprowadzający wywiad środowiskowy.

Czy potrzebna jest zgoda właściciela mieszkania na dozór elektroniczny?

Przepisy ustawy nie przewidują potrzeby uzyskania takiej zgody, jednak z całą pewnością takie oświadczenie zostanie dobrze odebrane. Zgoda właściciela mieszkania zabezpieczy przede wszystkim skazanego przed koniecznością zakładania nowej sprawy o zmianę miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego.

Wniosek o dozór elektroniczny

Wniosek o dozór elektroniczny można sporządzić samodzielnie lub skorzystać z pomocy adwokata. Jeśli zdecydujesz się działać na własną rękę pisz w pierwszej osobie.

Prawidłowo zatytułowane pismo to wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Wniosek o dozór elektroniczny powinien zostać sporządzony na piśmie i zawierać uzasadnienie.

Pismo adresuje się do Sądu Okręgowego (Wydziału Penitencjarnego), w którego okręgu skazany przebywa.

Jeśli chodzi o treść wniosku…

na wstępie wskaż precyzyjnie o jaką karę chodzi. Oznacz sąd, który wydał wyrok oraz sygnaturę sprawy.

W uzasadnieniu napisz dlaczego Twoim zdaniem cele kary zostaną osiągnięte pomimo, że będziesz ją odbywał w warunkach wolnościowych, poza zakładem karnym.

Sporządź harmonogram dozoru, a także informacje zawierającą wszystkie konieczne do rozpoznania wniosku dane osobowe.

Dołącz oświadczenie i zgody osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących.

Nie zapomnij podpisać pisma!

Kiedy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o dozór elektroniczny najlepiej złożyć niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku. Wyrok jest prawomocny jeśli nie złożono od niego apelacji lub stał się niezaskarżalny na skutek utrzymania go w mocy przez sąd odwoławczy.

Jak przyspieszyć dozór elektroniczny

Wniosek o dozór elektroniczny powinien zostać rozpoznany w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku. Ten termin może ulec wydłużeniu w sytuacji kiedy wniosek posiada braki formalne lub został zaadresowany do niewłaściwego miejscowo lub rzeczowo sądu.

Do przyspieszenia rozpoznania sprawy przyczyni się złożenie wniosku bezpośrednio w biurze podawczym właściwego sądu.

Dlaczego w sprawie o dozór elektroniczny należy działać szybko?

Wyrok prawomocny podlega wykonaniu. To znaczy, że po wydaniu wyroku sąd wykonawczy doręczy Ci „bilet do zakładu karnego” z wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeśli podejmiesz niezwłoczne działania możesz uniknąć tej przykrej sytuacji.

Posiedzenie

W przypadku osób przebywających na wolności posiedzenie sądu penitencjarnego odbywa się w sali sądowej.

Jeśli jednak skazany jest już osadzony, posiedzenie odbywa się w sali w jednostce penitencjarnej.

Dozór elektroniczny jaki zasięg? Ile metrów?

Zasięg nadajnika

Urządzenia kontrolujące miejsce pobytu:

 • Nadajnik – umieszczony na nodze lub dłoni. Przypomina bransoletkę, opaskę lub obrączkę. Należy go nosić przez 24 godziny na dobę. Zasadniczą funkcją nadajnika jest wysyłanie sygnału do urządzenia monitorującego.
 • Stacjonarne urządzenie monitorujące – znajduje się w deklarowanym miejscu stałego pobytu. Kształtem przypomina telefon stacjonarny bez klawiatury. Na obudowie znajdują się dwa kluczowe przyciski. Przycisk niebieski – służy do odbioru lub wykonania połączenia z Centralną Monitorującą. Czerwony – do zakończenia rozmowy lub wykonania połączenia z numerem alarmowym 112. Działanie tego urządzenia polega na odbiorze sygnału nadanego przez nadajnik, a także przekazywaniu informacji do Centrali Monitorującej wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Czy warto oszukać dozór elektroniczny?

Wiele osób poszukuje w sieci informacji jak oszukać dozór elektroniczny. Dlatego podkreślę, że dozór elektroniczny to najczęściej ostatnia szansa dla osób skazanych na niską karą pozbawienia wolności. Udzielenie dozoru to ogromny sukces i szczęście dla samego skazanego jak i jego rodziny. Nie warto kombinować i podejmować prób zakłócenia pracy urządzenia, zwłaszcza kiedy każda taka ingerencja będzie zarejestrowana, a informacja przesłana do Centrali Monitorowania.

Co istotne nawet jeśli noszenie elektronicznej bransoletki dłuży się, nie zapominaj, że co do zasady po odbyciu połowy kary masz prawo złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Dozór elektroniczny a praca

Dozór elektroniczny nie koliduje z pracą. Nie ma żadnych przeciwwskazań, abyś w czasie dozoru elektronicznego mógł wykonywać pracę zarobkową. Wręcz przepisy KKW wprost wskazują, że masz prawo oddalić się poza miejsce stałego zamieszkania w celu świadczenia pracy.

Jedynym ograniczeniem jest obowiązek przebywania w domu przez 12 godzin dziennie, zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym przez sąd harmonogramem.

Praca zmianowa

Dozór elektroniczny nie stoi także na przeszkodzie wykonywania pracy w systemie zmianowym. Zasada jest jak powyżej. Nie możesz oddalić się z miejsca stałego pobytu na dłużej niż 12 godzin dziennie.

Dozór elektroniczny koszty

Postępowanie o udzielenie zgodny na dozór elektroniczny jest bezpłatne. Jeżeli zdecydujesz się powierzyć sprawę profesjonaliście koszt dozoru elektronicznego to w zasadzie umówione honorarium adwokata.

Największe koszty dozoru elektronicznego powstają w związku ze zniszczeniem nadajnika lub urządzenia rejestrującego.

Wysokość opłaty za zniszczenia urządzeń w 2019 i 2020 r. wynosi:

 • 1123 zł – dla nadajnika,
 • 8770 zł – dla nadajnika z funkcją lokalizacji GPS,
 • 5082 zł – dla rejestratora stacjonarnego,
 • 8677 zł – dla rejestratora przenośnego.

Dozór elektroniczny recydywa

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dozór elektroniczny stosować do osób wielokrotnie karanych jak i recydywistów.

Dozór elektroniczny jest niedozwolony wyłącznie w przypadku recydywy wielokrotnej, o której mowa w art. 64 § 2 KK.

W sytuacji kiedy masz bogatą kartę karną zdobycie bransoletki będzie trudniejsze, ale nie niemożliwe. Uzyskanie dozoru elektronicznego w przypadku recydywy zależy od przekonania sądu, że pomimo kilkukrotnej karalności cele kary nadal mogą zostać spełnione w warunkach wolnościowych.

Adwokat Prawo Karne Warszawa | 31 stycznia 2020 | Kategoria | Komentarze

 • Ostatnie wpisy